Dochody gminy – z czego się biorą?

Gmina, jak każda jedna jednostka terytorialna czyli inaczej mówiąc administracyjna, posiada wydzielony, szczegółowo opracowany budżet. Niemniej jednak, aby był on realny, konieczne jest dokładne, precyzyjne oszacowanie dochodów gminnych. Jak się za to zabrać? Z czego one wynikają i co konkretnie ma na nie wpływ? Zachęcamy do zajrzenia w poniższe fragmenty.
Dochody gminne, czyli…?
Na budżet gminny niewątpliwie składają się zarówno przychody, jak i rozchody. W kontekście dochody mowa tu o funduszach napływających z funkcjonowania i prowadzenia w dany sposób określonych obszarów terytorialnych. W grę wchodzą tu z jednej strony dochody własne, ale też nie możemy pominąć wyszczególnienia subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. W tym ostatnim przypadku mowa o środkach pieniężnych wyróżnionych z budżetu krajowego. Jako dochody gminne rozumie się także całość wsparcia zewnętrznego, a więc w praktyce nic innego jak środki wyróżnione z finansowania zagranicznego- często dzisiaj występujące środki budżetu Unii Europejskiej. Istnieje wiele rozmaitych przepisów natury prawnej, które odnoszą się do konkretnego regulowania zagadnień związanych z kształtowaniem dochodów gminnych. Tego typu przychodów poświęcone są odrębne przepisy.
Zgodnie z Konstytucją
Wedle najwyższego aktu prawnego obowiązującego w naszym organizmie państwowym, a więc na podstawie Konstytucji RP, dochody gminy w kontekście dochodów własnych, uwzględniać mają wszelkiego rodzaju przychody uzyskiwane przez jednostki samorządu administracyjnego, z pominięciem przy tym dotacji celowych z budżetu krajowego oraz subwencji ogólnych. Pod względem prawnym zaś, o dochodach gminy mówi Ustawa przyjęta w dniu 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2003 r Nr 203, poz. 1966.
Podział na kategorie
Wyróżnia się specyficzny podział dochodów gminnych na kilka charakterystycznych grup. Do nich zaliczyć należy przede wszystkim wpływy otrzymywane z podatków. Mowa tu zarówno o podatkach od nieruchomości, jak i podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych. Kolejna grupa dochodów gminnych z kategorii własne przychody, to fundusze pozyskiwane z wszelkiego rodzaju opłat. Mówi o tym Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje ona między innymi wpływy wynikające z opłaty targowej, skarbowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania czworonogów, z opłaty eksploatacyjnej itp.

Źródło:

Zobacz stronę autora: https://www.adlitteram.pl/

Related Posts