Gmina musi realizować szereg różnorodnych zadań, jakie są przed nią stawiane, jako przed kluczowym organem samorządu terytorialnego. Warto wspomnieć tu o specyficznym podziale na dwie kategorie funkcji niezbędnych do spełnienia, a mianowicie zadaniach własnych oraz zadaniach zleconych.
Podstawy działalności
Każda gmina w naszym kraju, zgodnie z ustalonym porządkiem i statutem typowym dla tego rodzaju okręgu administracyjnego, powinna pełnić następujące zadania- sprawować pieczę nad wprowadzeniem i utrzymaniem ładu społecznego, zapewnić pomoc społeczną i edukację ludności danego regionu, odpowiadać za rozwój i promocję kulturalną, w tym także w grę wchodzi tu kultura fizyczna, jak również szeroko pojmowana rekreacja. Nie zapominajmy też o zarządzaniu cmentarzami gminnymi, drogami, mostami, wiaduktami, trasami jej podległymi, rozkwit budownictwa mieszkaniowego, jak też istnienie i prowadzenie targowisk, bazarów, hal. Jeszcze jedna kwestia to dbałość o tereny zielone, jak również zapewnienie porządku w gminnych obiektach publicznych, przez co rozumie się szereg wielorakich budynków administracyjnych typu urzędy, ale też szkoły, uniwersytety, ośrodki lecznicze i zdrowotne itd. Jeszcze co innego w zakresie charakterystyki nadrzędnych własnych zadań gminy to wsparcie kierowane wobec rozpowszechniania idei samorządowej. Gmina musi wziąć pod swoją opiekę sprawowanie polityki prorodzinnej. W praktyce jest to nic innego jak opieka i pielęgnacja kobiet w ciąży, ale też troska o ludzi wymagających specjalistycznego leczenia.
Zadania zlecone
Druga kategoria zadań, poza zadaniami własnymi, jakie są nadrzędne w działalności i funkcjonowaniu gminy, to zadania zlecone. Mają one na celu spełnianie przez charakteryzowaną jednostkę administracyjną tego, co narzucone zostaje odgórnie organizmowi gminnemu przez władze państwowe. Chodzi tu zatem o ustawowe zalecenia, które mają być generalnie wdrażane i wykonywane przez samorząd terytorialny tego typu. W praktyce, chodzi tu o rozmaite zadania pełnione w oparciu o regulacje ustawowe. To także szereg działań wynikających z porozumień i wielorakich typów współpracy zawieranej na linii jednostka samorządu administracyjnego, a więc gmina oraz administracja rządowa.

Źródło:

Zobacz stronę autora: płyty drogowe

Related Posts