Samorząd terytorialny w Polsce - podział i struktura administracyjna

I. Co to jest samorząd terytorialny?

Definicja samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny to system administracji publicznej, który umożliwia mieszkańcom danej jednostki terytorialnej uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnych spraw. Jest to organ demokratyczny, który działa na zasadzie samorządności.

Podstawowe zasady działania samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny opiera się na zasadach decentralizacji władzy i autonomii lokalnej. Oznacza to, że ma on prawo do zarządzania własnymi sprawami, w granicach określonych przez prawo. Podział administracyjny samorządu terytorialnego obejmuje gminy, powiaty i województwa, które posiadają swoje organy decyzyjne i wykonawcze.

II. Podział samorządu terytorialnego w Polsce

Samorząd gminny Samorząd gminny jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego w Polsce. Składa się z wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz rady gminy. Wójt odpowiada za zarządzanie gminą, natomiast rada gminy podejmuje decyzje i uchwala akty prawne.

Samorząd powiatowy Samorząd powiatowy to kolejny szczebel samorządu terytorialnego. Składa się z zarządu powiatu oraz rady powiatu. Zarząd powiatu odpowiada za zarządzanie powiatem, a rada powiatu podejmuje decyzje i uchwala akty prawne dotyczące powiatu.

Samorząd województwa Samorząd województwa jest najwyższym szczeblem samorządu terytorialnego. Składa się z zarządu województwa oraz sejmiku województwa. Zarząd województwa odpowiada za zarządzanie województwem, a sejmik województwa podejmuje decyzje i uchwala akty prawne dotyczące województwa.

III. Struktura administracyjna samorządu terytorialnego

Organy samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny w Polsce składa się z trzech organów: rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. Rada gminy jest najniższym organem samorządu, odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji lokalnych. Rada powiatu ma większe kompetencje, zarządza sprawami powiatu. Sejmik województwa jest najwyższym organem samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim.

Kompetencje poszczególnych organów Rada gminy ma władzę do podejmowania decyzji w zakresie spraw lokalnych, takich jak budowa dróg czy organizacja miejscowego transportu. Rada powiatu ma szersze kompetencje, zajmuje się m.in. zarządzaniem oświatą, zdrowiem i kulturą na terenie powiatu. Sejmik województwa odpowiada za strategiczne decyzje dotyczące rozwoju województwa, takie jak planowanie przestrzenne czy współpraca z innymi samorządami.